Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
TÜBİTAK Proje Çıktılarında TÜBİTAK'a Teşekkür Edilmesi ve İzinsiz Logo Kullanımı Konusu
Toplam 887 görüntüleme

Değerli Proje Yürütücüleri,

 

Daha önce 12 Şubat 2015 tarihinde duyurulan aşağıdaki hususların, çıktılar nedeniyle TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna sevk edilen kişilerin sayısının artması nedeniyle, tekrar hatırlatılması gereği ortaya çıkmıştır. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak arttırmak amacıyla, 03/11/2012 tarihinden sonra sonuçlanan projelerin yürütücülerini ve araştırmacılarını ödüllendirmek üzere başlatılan Proje Performans Ödülü (PPÖ) uygulaması ile projelerin yürütülmesi sırasında ve/veya projeler sonuçlandıktan sonra elde edilen proje çıktılarının, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden (ardeb-pts.tubitak.gov.tr) ilgili projelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. PTS üzerinden projelerle ilişkilendirilen çıktılar, bir doğrulama sürecinden geçirilmektedir. Bu kapsamda projelere ait çıktıların (proje kapsamında olması zorunludur) PTS'ye yüklenmesi ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır: 

1.    Projeler kapsamında, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan proje(leri)nizin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) yapılması halinde, "TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğinin (AYEK) 9-e maddesi gereğinceTÜBİTAK desteğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedirYine aynı madde gereğince, yapılacak yayın/sunumlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde, AYEK Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

TÜBİTAK desteğinin belirtilmesinin zorunlu olduğu çıktılar:

1.1. Makale (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.)

1.2. Kitap/Kitapta Bölüm (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.)

1.3. Davetli Konuşmacı, konuşma metni/sunum(basılı hali) ve davet mektubu mutlaka sisteme yüklenmeli ve TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.

1.4. Bildiri 

1.4.1.  Sözlü sunumlardakatılım sağlandığını kanıtlayan belge ve yayımlanmış bildiri (tam metin veya özet) sisteme yüklenmelidir. Yüklenen bildiri metninin tam metin olması halinde TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. Bildiri metni yalnızca özet şeklindeyse bu belgede TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi koşulu aranmaz. Yayımlanmamış bildiri (tam metin veya özet) çıktı olarak kabul edilmez.

1.4.2.  Poster sunumlarındakatılım sağlandığını kanıtlayan belge, poster ve eğer yayımlanmış ise bildiri (tam metin veya özet)  sisteme yüklenmelidir. Bildiri metni ve posterin birlikte yüklendiği durumda bildiri metninde; sadece posterin yüklendiği durumda ise posterde TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. Bildiri metni yalnızca özet şeklindeyse bu belgede TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi koşulu aranmaz.  Yayımlanmamış bildiri (tam metin veya özet) çıktı olarak kabul edilmez.

1.5. Tez (Yüksek Lisans / Doktora) (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birliktebelirtilmelidir.)

1.6. Yayılım (ulusal/uluslararası basılı/görsel medyada haber): Basılı metinlerde ve görsel basında mutlaka TÜBİTAK desteği belirtilmeli ve bunlara ilişkin belgeler (yazılı basın ise haber metni, görsel basın ise video kaydı, işitsel basın ise ses kaydı) mutlaka sisteme yüklenmelidir.

2.    Ayrıca, "Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları" ve "Proje Sözleşmesinin" ilgili maddeleri uyarınca, "projeden elde edilecek hiçbir yayın, iş ve işlemde TÜBİTAK'ın yazılı izni olmadan TÜBİTAK logosu kullanılamaz." Bu nedenle, 01/05/2015 tarihinden itibaren, TÜBİTAK PTS sistemine yüklenen çıktılarda, TÜBİTAK logosunun kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

 

 Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Copyright © 2019 Abis Teknoloji